Fostering Wellbeing

You are here

Fostering Wellbeing is a pilot programme being delivered by The Fostering Network in the Cwm Taf region in Wales. This innovative pilot programme, taking learning from The Fostering Network’s successful Head, Heart, Hands and London Fostering Achievement programmes, is designed to test and evaluate social pedagogy principles in a foster care environment.

The programme is delivering learning about social pedagogy in the context of foster care and brings together foster carers with other professionals to share best practice across service boundaries, the goal being to develop and embed a consistent and coherent approach across the region which will benefit the lives of children who are looked after.

English/Cymraeg

Fostering Wellbeing is one of a number of innovative programmes that The Fostering Network runs to improve foster care and outcomes for fostered young people.

For more information about Fostering Wellbeing email Julie Griffiths or ring 02920 440940.

For media enquiries email The Fostering Network’s media team or ring 020 7620 6441.

About Fostering Wellbeing

The Fostering Network is working with the Cwm Taf Social Services and Wellbeing Partnership Board, which brings together Rhondda Cynon Taf and Merthyr Tydfil local authorities with Cwm Taf health board, to pilot the programme for two years in the region. Elements of the programme include themed masterclasses, recruitment of Fostering Wellbeing champions and service support.

Fostering Wellbeing is funded by Welsh Government, the pilot being part of the “improving outcomes for children” ministerial advisory groups’ programme of work: “permanency planning and building stable placements”.

An independent evaluation of the programme is being conducted by Cardiff University.

The aims of the Fostering Wellbeing Programme are for all participants and sponsors to:

 • identify and share the core values and principles which will help children and young people who are looked after to thrive;
 • develop skills and competencies in common which will help equip children and young people who are looked after to fulfil their potential;
 • become confident in a shared and consistent approach to meeting the needs of children and young people who are looked after which, in turn, will fire ambition and help them to find success;
 • be active advocates for the children and young people for whom they have a responsibility, be it individual or corporate.

What will Fostering Wellbeing deliver?

The programme, operating at a regional level, is delivering learning by bringing people together and sharing best practice across service boundaries with an aim to embed a shared approach across the multi-disciplinary team around the children and young people who are looked after in the region. The core programme elements are:

Themed masterclasses

Five core masterclasses have been delivered at various venues across the region.

The objective of each masterclass is to enable foster carers and co-professionals to gain the skills, competence and confidence needed to help inspire children and young people to fulfil their potential. Participants are equipped with theories, practical tools and additional materials that can be used straight away to enhance practice. One of the key objectives, and the rationale behind developing the masterclasses was to ensure continuity of support for wellbeing and learning between home and school. The masterclasses were designed to build upon knowledge, understanding, skills, confidence and strategies to use in working with each other and with the children in their care.

The five masterclasses employ social pedagogy tools and principles as their approach and the underpinning principle for all masterclasses is ‘supporting children and young people through strong, meaningful relationships’:

 • Masterclass 1: Knowing and meeting needs (all the child’s needs have to be met and recognising that each person’s view of life and the wider world will differ);
 • Masterclass 2: Living and growing (lessons for the future and encouraging aspiration and ambition);
 • Masterclass 3: Me, you, us and them (building good relationships and appropriate behaviour);
 • Masterclass 4: Hands on (positive values and attitudes are best nurtured through practical activities and learn to help oneself);
 • Masterclass 5: Working as one (shared values and attitudes and equality of status of all those involved with a child/young person being looked after). 

The Fostering Network is now developing a masterclass resource pack to enable continuation of the learning following completion of the trial.

Fostering Wellbeing Champions

Fostering Wellbeing Champions, known as pioneers, have been appointed as part of the programme. They are experienced foster carers who, in addition to the skills and experience they bring to the role, have received bespoke training developed by The Fostering Network and are receiving ongoing support to help them cascade learning within the service. Pioneer’s activities include:

 • raising awareness of wellbeing and education through support groups and fostering events;

 • working in partnership with co-professionals to deliver local plans and initiatives.

 • providing one-to-one support to foster carers around education and wellbeing and acting as the first point of contact for education and wellbeing enquiries;

 • co-facilitating training for foster carers and other professionals, including cascading learning from regional masterclasses.

They are soon to be joined by some young champions who have previously been looked after in the region who will bring further experience and skills to the team. 

Service support

The Fostering Network is working with Cwm Taf Social Services and Wellbeing Partnership to assist with the development of an action plan for service-level activities to cascade learning and enhance service delivery.

________________________________________________________________________
Maethu Lles

Mae Maethu Lles yn rhaglen beilot a ddarperir gan Y Rhwydwaith Maethu yn rhanbarth Cwm Taf yng Nghymru.  Cynlluniwyd y rhaglen beilot arloesol hon, sy’n benthyca dysg oddi wrth raglen lwyddiannus Y Rhwydwaith Maethu, ‘Pen, Calon, Dwylo’, a rhaglen Maethu Cyflawniad Llundain, i brofi ac i werthuso egwyddorion addysgeg gymdeithasol mewn amgylchedd gofal maeth. 

Mae’r rhaglen yn darparu addysg am addysgeg gymdeithasol yng nghyd-destun gofal maeth, ac mae’n tynnu ynghyd ofalwyr maeth â gweithwyr proffesiynol eraill i rannu arferion gorau ar draws ffiniau gwasanaethau, a’r nod yw datblygu a gwreiddio ymagwedd gyson a chydlynol ledled y rhanbarth, a fydd o fudd i fywydau plant sy’n derbyn gofal.

Mae Maethu Lles yn un o nifer o raglenni arloesol y mae’r Rhwydwaith Maethu’n ei chynnal i wella gofal maeth a chanlyniadau i bobl ifanc wedi’u maethu. 

I gael mwy o wybodaeth am Maethu Lles, anfonwch e-bost at Julie Griffiths neu ffoniwch 02920 440940.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, anfonwch e-bost at dîm cyfryngau’r Rhwydwaith Maethu neu ffoniwch 020 7620 6441.

Ynglŷn â Maethu Lles

Mae’r Rhwydwaith Maethu yn gweithio â Bwrdd Partneriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cwm Taf, sy’n tynnu ynghyd awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful â bwrdd iechyd Cwm Taf i dreialu’r rhaglen am ddwy flynedd yn y rhanbarth.  Mae elfennau o’r rhaglen yn cynnwys dosbarthiadau meistr â thema, recriwtio hyrwyddwyr Maethu Lles a chymorth i wasanaeth.   

Ariannir Maethu Lles gan Lywodraeth Cymru, ac mae’r rhaglen beilot yn rhan o raglen waith y grwpiau cynghori gweinidogol, “gwella canlyniadau i blant”: “cynllunio dyfodol parhaol ac adeiladu lleoliadau sefydlog”.

Cynhelir gwerthusiad annibynnol o’r rhaglen gan Brifysgol Caerdydd.

Amcanion y Rhaglen Maethu Lles i bob cyfranogwr a noddwr yw:

 • nodi a rhannu’r egwyddorion a’r gwerthoedd craidd fydd yn helpu plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal i ffynnu;
 • datblygu sgiliau a chymwyseddau yn gyffredin fydd yn helpu i gyfarparu plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal i wireddu’u potensial; 
 • magu hyder mewn ymagwedd ar y cyd a chyson tuag at ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal, fydd, yn ei dro, yn cynnau uchelgais ac yn eu helpu i ganfod llwyddiant;
 • bod yn eiriolwyr gweithgar dros y plant a’r bobl ifanc y mae ganddynt gyfrifoldeb drostynt, boed hynny’n unigol neu’n gorfforaethol.

Beth fydd Maethu Lles yn ei ddarparu?

Mae’r rhaglen, sy’n gweithredu ar lefel ranbarthol, yn darparu dysg drwy ddod â phobl ynghyd a rhannu arferion gorau ar draws ffiniau gwasanaethau, gyda nod o wreiddio ymagwedd ar y cyd ledled y tîm amlddisgyblaethol sy’n ymwneud â’r plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn gofal yn y rhanbarth.  Elfennau craidd y rhaglen yw:

Dosbarthiadau meistr â thema

Mae yna bump o ddosbarthiadau meistr craidd wedi’u darparu mewn amrywiol leoliadau ledled y rhanbarth.

Amcan pob dosbarth meistr yw galluogi gofalwyr maeth a’u cyd-broffesiynolion i ennill y sgiliau, yr hyfedredd a’r hyder sydd eu hangen i helpu i ysbrydoli plant a phobl ifanc i wireddu’u potensial.  Caiff cyfranogwyr eu cyfarparu â damcaniaethau, offer ymarferol a deunyddiau ychwanegol y gellir eu defnyddio’n syth i wella ymarfer.  Un o’r amcanion allweddol, a’r rhesymeg wrth wraidd datblygu’r dosbarthiadau meistr, oedd sicrhau parhad cymorth ar gyfer lles a dysg rhwng cartref ac ysgol.  Cynlluniwyd y dosbarthiadau meistr i adeiladu ar wybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau, hyder a strategaethau i’w defnyddio wrth weithio gyda’r naill a’r llall a chyda’r plant yn eu gofal. 

Mae’r pum dosbarth meistr yn defnyddio offer ac egwyddorion addysgeg gymdeithasol fel eu dull gweithredu, a’r egwyddor sylfaenol ar gyfer yr holl ddosbarthiadau meistr yw ‘cefnogi plant a phobl ifanc drwy berthnasau ystyrlon cryfion’:

 • Dosbarth meistr 1: Gwybod am a diwallu anghenion (mae’n rhaid diwallu holl anghenion y plant, a chydnabod y bydd golwg ar fywyd ac ar y byd ehangach i bob person yn wahanol);
 • Dosbarth meistr 2: Byw a thyfu (gwersi ar gyfer y dyfodol ac annog dyheadau ac uchelgais);
 • Dosbarth meistr 3: Y fi, y chi, y ni a hwythau (magu perthnasau da ac ymddygiad priodol);
 • Dosbarth meistr 4: Ymarferol ac uniongyrchol (caiff gwerthoedd ac agweddau cadarnhaol eu meithrin orau drwy weithgareddau ac addysg ymarferol i helpu’ch hun);
 • Dosbarth meistr 5: Gweithio fel un (gwerthoedd ac agweddau a rannir a chydraddoldeb statws pawb sy’n gysylltiedig â phlentyn/person ifanc sy’n derbyn gofal). 

Mae’r Rhwydwaith Maethu yn awr yn datblygu pecyn adnoddau i ddosbarthiadau meistr i alluogi parhad yr addysg ar ôl cwblhau’r treial.

Hyrwyddwyr Maethu Lles

Mae Hyrwyddwyr Maethu Lles, a adwaenir fel arloeswyr, wedi’u penodi fel rhan o’r rhaglen.  Maent yn ofalwyr maeth profiadol sydd, yn ychwanegol at y sgiliau a’r profiad sydd ganddynt i’w cyfrannu at y rôl, wedi derbyn hyfforddiant pwrpasol a ddatblygwyd gan Y Rhwydwaith Maethu ac maent yn derbyn cymorth parhaus i’w helpu i raeadru dysg o fewn y gwasanaeth.  Mae gweithgareddau arloeswyr yn cynnwys:

 • codi ymwybyddiaeth o les ac addysg drwy grwpiau cymorth a digwyddiadau maethu;
 • gweithio mewn partneriaeth â chyd-broffesiynolion i ddarparu cynlluniau a mentrau lleol;
 • darparu cefnogaeth un i un i ofalwyr maeth yn ymwneud ag addysg a lles, a gweithredu fel y man cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau addysg a lles;
 • cyd-hwyluso hyfforddiant i ofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol eraill, yn cynnwys rhaeadru dysg o ddosbarthiadau meistr rhanbarthol.

Bydd hyrwyddwyr ifainc yn ymuno â nhw yn o fuan, sef hyrwyddwyr sydd wedi derbyn gofal blaenorol yn y rhanbarth fydd yn dod â rhagor o brofiad a sgiliau i’r tîm. 

Cymorth i Wasanaethau

Mae’r Rhwydwaith Maethu’n gweithio â Phartneriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cwm Taf i gynorthwyo gyda datblygu cynllun gweithredu ar gyfer gweithgareddau ar lefel gwasanaethau i raeadru dysg ac i wella cyflawni gwasanaethau.

Tags: