Fostering Wellbeing

Fostering Wellbeing is an innovative programme, funded by Welsh Government and delivered by The Fostering Network. A programme pilot was run in the Cwm Taf region from 2017 – 2019. The programme recognises that in improving outcomes, multi-agency working through a partnership framework across social services, health and education is essential. The programme has therefore been designed specifically for professionals working with looked after children and young people.

English/Cymraeg

Fostering Wellbeing is one of a number of innovative programmes that The Fostering Network runs to improve foster care and outcomes for fostered young people.

For more information about Fostering Wellbeing email Elizabeth Bryan or ring 02920 440940.

For media enquiries email The Fostering Network’s media team or ring 020 7620 6441.

What is Fostering Wellbeing?

Fostering Wellbeing will encourage professionals to work together, with a focus on improving wellbeing outcomes. It will create a shared language for multi-agency professionals, a shared framework from which to operate, and will contribute to workforce development.

 

Specific outcomes include:

 • Greater recognition that foster carers are a key part of the team alongside teachers and social workers and play an important role as ‘first educators’
 • Increased engagement with foster carers and social workers through our integrated activities and the development of a shared approach
 • Greater knowledge and confidence displayed by the foster carers in advocating for their child and accessing education support services
 • Increased in knowledge and confidence levels amongst foster carers and service staff and greater clarity regarding the role they can play in raising educational attainment of looked after children
 • Improved understanding of the links between emotional wellbeing and educational attainment
 • Introduction of a range of new theories and approaches as part of standard fostering practice across the region
 • Increased access for foster carers to peer support, training and information
 • Potential benefits in the recruitment and retention of foster carers though the development of peer support networks and enhanced wellbeing
 • Additional local resource to support the fostering community through the introduction of Fostering Wellbeing Champions
 • A tested and sustainable model, ready for further roll out across all regions at the end of the funding period.
   

The programme will formally operate at regional level, delivering learning, bringing people together and sharing best practise across service boundaries with an aim to embed a shared approach across the region. The core programme elements are:

 

Service Support: We will provide facilitated workshops to engage key stakeholders and develop service-level activities to cascade learning and identify sustainable model for developing learning.

 

Fostering Wellbeing Champions: We will undertake a formal recruitment process in partnership with local teams to recruit foster carers as programme ‘pioneers’. They will be experienced foster carers who in addition to the skills and experience they will bring to the role will receive training and support to help them cascade learning within their service.

Regional Themed Masterclasses: We will offer 5 core masterclasses, delivered 3 times at various venues across the region. The objective of each masterclasses will be to enable foster carers and supervising social workers to gain the skills, competence and confidence needed to help inspire and equip children and young people to fulfil their potential. Participants will leave each session with theories, practical tools and additional materials that can be used straight away to enhance practice. One of our key aims and the rationale behind developing the masterclasses is to ensure continuity of support for well-being and learning between home and school. We will deliver masterclasses which will build upon knowledge, understanding, skills, confidence and strategies to use in working with each other and with the children in their care.

 

The Fostering Network is committed to playing a leadership role in making foster care in Wales more effective and sustainable. This programme responds to the commitment made by Welsh Government to explore social pedagogy as an approach to caring for children which combines education and care, focussing not just on schooling but on social lifelong educational processes.

________________________________________________________________________
Maethu Lles

Mae Maethu Lles yn rhaglen arloesol sydd wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i rhoi ar waith gan y Rhwydwaith Maethu. Cafodd rhaglen beilot ei threialu yn ardal Cwm Taf rhwng 2017 a 2019. Mae’r rhaglen yn cydnabod bod iechyd ac addysg a chydweithio rhwng asiantaethau drwy fframwaith partneriaeth ar draws gwasanaethau cymdeithasol, yn bwysig er mwyn gwella canlyniadau. Felly, mae’r rhaglen wedi’i llunio’n benodol i bobl broffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl Ifanc sy’n derbyn gofal.

Mae Maethu Lles yn un o nifer o raglenni arloesol y mae’r Rhwydwaith Maethu’n ei chynnal i wella gofal maeth a chanlyniadau i bobl ifanc wedi’u maethu. 

I gael mwy o wybodaeth am Maethu Lles, anfonwch e-bost at Elizabeth Bryan neu ffoniwch 02920 440940.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, anfonwch e-bost at dîm cyfryngau’r Rhwydwaith Maethu neu ffoniwch 020 7620 6441.

Bydd Maethu Lles yn annog gweithwyr proffesiynol i gydweithio, gan ganolbwyntio ar wella canlyniadau o ran lles. Bydd yn creu iaith gyffredin i weithwyr proffesiynol y gwahanol asiantaethau, fframwaith cyffredin i weithio ynddo, a bydd yn cyfrannu at ddatblygu'r gweithlu.

 

Mae canlyniadau penodol yn cynnwys:

 • Mwy o gydnabyddiaeth fod gofalwyr maeth yn rhan allweddol o’r tîm ochr yn ochr ag athrawon a gweithwyr cymdeithasol ac yn chwarae rhan bwysig fel 'addysgwyr cyntaf’.
 • Ymwneud mwy â gofalwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol drwy ein gweithgareddau integredig ac wrth ddatblygu dull cyffredin o weithio
 • Bod gan y gofalwyr maeth fwy o wybodaeth a hyder i eiriol ar ran eu plentyn a chael gafael ar wasanaethau cefnogi addysg.
 • Bod gan ofalwyr maeth a staff gwasanaeth fwy o wybodaeth a hyder a’u bod yn deall mwy am y rôl y gallant ei chwarae i wella cyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal
 • Deall mwy am y cysylltiadau rhwng lles emosiynol a chyrhaeddiad addysgol
 • Cyflwyno ystod o ddamcaniaethau a dulliau newydd fel rhan o’r arfer maethu safonol ar draws y rhanbarth
 • Sicrhau bod gofalwyr maeth yn cael gafael ar fwy o gefnogaeth gan gydweithwyr, gwybodaeth a hyfforddiant
 • Manteision posib wrth recriwtio a chadw gofalwyr maeth drwy ddatblygu rhwydweithiau cefnogi cydweithwyr a gwella lles
 • Adnoddau lleol ychwanegol i gefnogi’r gymuned maethu drwy gyflwyno Hyrwyddwyr Maethu Lles
 • Model cynaliadwy sydd wedi'i brofi ac yn barod i'w gyflwyno ar raddfa fwy ar draws pob rhanbarth ar ddiwedd y cyfnod ariannu.
   

Bydd y rhaglen yn gweithredu’n ffurfiol ar lefel ranbarthol, gan gyflwyno dulliau dysgu, dod â phobl at ei gilydd a rhannu arferion gorau ar draws ffiniau gwasanaeth gyda’r nod o wreiddio dull cyffredin ar draws y rhanbarth. Dyma elfennau craidd y rhaglen:

 

Cefnogaeth GwasanaethByddwn yn cynnig gweithdai gyda hwyluswyr i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol a datblygu gweithgareddau ar lefel gwasanaeth i raeadru’r broses dysgu a nodi model cynaliadwy ar gyfer datblygu’r dysgu.

Hwyluswyr Maethu Lles: Mewn partneriaeth â thimau lleol, byddwn yn mynd ati’n ffurfiol i recriwtio gofalwyr maeth fel ‘arloeswyr’ rhaglen. Bydd y gofalwyr maeth hyn yn brofiadol, ac ar ben y sgiliau a’r profiad y byddant yn eu cynnig i’r rôl, byddant yn cael hyfforddiant a chefnogaeth i’w helpu i raeadru’r broses dysgu yn eu gwasanaeth.

Dosbarthiadau Meistr Thematig Rhanbarthol: Byddwn yn cynnig 5 dosbarth meistr craidd, a fydd yn cael eu cynnal 3 gwaith mewn amrywiol leoliadau ar draws y rhanbarth. Amcan pob dosbarth meistr fydd galluogi gofalwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol sy’n goruchwylio i gael y sgiliau, yr hyfedredd a’r hyder sydd eu hangen i helpu i ysbrydoli ac arfogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial. Ar ddiwedd pob sesiwn, bydd gan y cyfranogwyr ddamcaniaethau, adnoddau ymarferol a deunyddiau ychwanegol y gellir eu defnyddio’n syth i wella ymarfer. Un o’n prif nodau a’r rhesymeg dros ddatblygu’r dosbarthiadau meistr yw sicrhau bod y gefnogaeth yn parhau ar gyfer lles a dysgu rhwng y cartref a’r ysgol. Byddwn yn cynnig dosbarthiadau meistr a fydd yn adeiladu ar yr wybodaeth, y ddealltwriaeth, y sgiliau, yr hyder a’r strategaethau i'w defnyddio wrth gydweithio â’i gilydd a gyda’r plant yn eu gofal. Bydd y pum dosbarth meistr yn seiliedig ar adnoddau ac egwyddorion addysgeg gymdeithasol, a’r egwyddor sylfaenol ar gyfer pob dosbarth meistr fydd 'cefnogi plant a phobl ifanc drwy greu perthynas ystyrlon, gadarn’.

 

Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi ymroi i arwain y gwaith o wneud gofal maeth yng Nghymru yn fwy effeithiol a chynaliadwy. Mae’r rhaglen hon yn ymateb i’r ymrwymiad sydd wedi'i wneud gan Lywodraeth Cymru i edrych ar addysgeg gymdeithasol fel ffordd o ofalu am blant sy’n cyfuno addysg a gofal, gan ganolbwyntio ar brosesau ysgol yn ogystal â phrosesau addysgol a chymdeithasol gydol oes.

 

 

Tags:

0