Fostering Wellbeing

Fostering Wellbeing is an innovative programme, funded by Welsh Government and delivered by The Fostering Network. The programme recognises that to improving outcome for children and young people, multi-agency working through a partnership framework across social services, health and education is essential. Fostering Wellbeing has been designed specifically for professionals working with looked after children and young people.

What is Fostering Wellbeing?

Fostering Wellbeing is a multi-agency programme which aims to improve the wellbeing and educational outcomes for children in care in Wales. The Fostering Network is committed to playing a leadership role in making foster care in Wales more effective and sustainable. This programme responds to the commitment made by Welsh Government to explore social pedagogy as an approach to caring for children which combines education and care, focussing not just on schooling but on social lifelong educational processes.

Specifically, the programme will support foster carers, social care teams, and other professionals to:

  • Identify and share the core values and principles which will help children and young people who are looked after to thrive;
  • Develop a set of skills and competencies which will support children and young people who are looked after to fulfil their potential;
  • Become confident in a shared and consistent approach to meeting the needs of children and young people who are looked after which, in turn, will fire ambition and help them to find success;
  • Be active advocates for the children and young people for whom they have a responsibility, be it individual or corporate.

 

The programme aims to embed a shared approach across the regions of Wales by bringing people together and sharing best practices across service boundaries. The core programme elements are:

Masterclass Programme:  Fostering Wellbeing offers 5 core masterclasses, delivered online to cohorts from all roles within the Team around the Child. The objective of each masterclass is to enable foster carers and other professionals to gain the skills and confidence needed to help inspire children and young people to fulfil their potential through a one team approach.

Fostering Wellbeing Pioneers: We will work in partnership with local teams to recruit foster carers as ‘pioneers’. They will be experienced foster carers who in addition to the skills and experience they will bring to the role will receive training and support to help them cascade learning within their service.

Service Support: We will provide facilitated workshops to engage key stakeholders and develop service-level activities to cascade learning and identify sustainable model for developing learning.

 

Programme Update

Following a successful pilot programme in Cwm Taf, 2017 – 2019, the programme has been rolled out across Wales. Due to the Covid-19 pandemic, Fostering Wellbeing has been adapted and is currently delivered as an online programme.

Since January 2021, the programme has been successfully delivered masterclass sessions to over 443 foster carers and other professionals from the team around the child.

The Fostering Wellbeing Masterclasses have received widely positive feedback with attendees sharing:

‘It’s one of the slickest online training events I’ve been on'

'Well, it’s all about the holistic approach, I think, because you have got everybody round the child, haven’t you?  And we have all got the best interests of the child, but I think you get a better perspective of different people’s roles, and how their piece of the jigsaw fits together around the child in the middle'

The programme is being evaluated by Cascade, Cardiff University.

English/Cymraeg

Fostering Wellbeing is one of a number of innovative programmes that The Fostering Network runs to improve foster care and outcomes for fostered young people.

For more information about Fostering Wellbeing email Elizabeth Bryan or ring 02920 440940.

For media enquiries email The Fostering Network’s media team or ring 020 7620 6441.

.

________________________________________________________________________
Maethu Lles

Mae Maethu Lles yn rhaglen arloesol, a ariannir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflenwir gan Y Rhwydwaith Maethu.  Mae’r rhaglen yn cydnabod mai er mwyn gwella deilliannau i blant a phobl ifanc, bod gweithio amlasiantaethol drwy fframwaith partneriaeth ledled gwasanaethau cymdeithasol, iechyd ac addysg yn hanfodol.  Cynlluniwyd Maethu Lles yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio â phlant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.  

 

Beth yw Maethu Lles?

Mae Maethu Lles yn rhaglen amlasiantaethol sydd â’r nod o wella lles a deilliannau addysgol ar gyfer plant mewn gofal yng Nghymru.  Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi’i ymrwymo i fod â rôl arweinyddiaeth mewn gwneud gofal maeth yng Nghymru yn fwy effeithiol a chynaliadwy.  Mae’r rhaglen hon yn ymateb i’r ymrwymiad a wnaed gan Lywodraeth Cymru i archwilio addysgeg gymdeithasol fel ymagwedd tuag at ofalu am blant, sy’n cyfuno addysg a gofal, ac sy’n canolbwyntio nid yn unig ar addysg ysgol ond hefyd ar brosesau addysgol cydol oes cymdeithasol. 

Yn benodol, bydd y rhaglen yn cynorthwyo gofalwyr maeth, timau gofal cymdeithasol, a gweithwyr proffesiynol eraill i:

  • Adnabod a rhannu’r gwerthoedd a’r egwyddorion craidd fydd yn helpu plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal i ffynnu; 
  • Datblygu cyfres o sgiliau a chymwyseddau fydd yn cynorthwyo plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal i wireddu’u potensial;
  • Dod yn hyderus mewn ymagwedd gyffredin a chyson i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal, fydd, yn ei dro, yn tanio uchelgais ac yn eu helpu i ganfod llwyddiant;
  • Bod yn eiriolwyr gweithgar dros y plant a’r bobl ifanc y mae ganddynt gyfrifoldeb drostynt, boed hynny’n unigol neu’n gorfforaethol.

 

Nod y rhaglen yw gwreiddio ymagwedd gyffredin ledled rhanbarthau Cymru drwy ddod â phobl ynghyd a rhannu arferion gorau ar draws ffiniau gwasanaethau.  Elfennau craidd y rhaglen yw:

Rhaglen Dosbarth Meistr:  Mae Maethu Lles yn cynnig 5 dosbarth meistr craidd, a gyflenwir ar-lein i garfanau o bob rôl yn y Tîm o amgylch y Plentyn.  Amcan pob dosbarth meistr yw galluogi gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol eraill i ennill y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i helpu i ysbrydoli plant a phobl ifanc i wireddu’u potensial drwy ymagwedd ‘un tîm’. 

Arloeswyr Maethu Lles: Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â thimau lleol i recriwtio gofalwyr maeth fel ‘arloeswyr’.  Byddant yn ofalwyr maeth profiadol fydd, yn ychwanegol at y sgiliau a’r profiad a ddônt i’r rôl, yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth i’w helpu i raeadru dysg o fewn eu gwasanaeth.

Cymorth Gwasanaeth: Byddwn yn darparu gweithdai wedi’u hwyluso i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ac i ddatblygu gweithgareddau lefel gwasanaethau i raeadru dysg ac i nodi model cynaliadwy ar gyfer datblygu dysgu.

 

Diweddariad am y Rhaglen

Ar ôl rhaglen beilot lwyddiannus yng Nghwm Taf, 2017 - 2019, rhoddwyd y rhaglen ar waith fesul cam ledled Cymru.  Oherwydd pandemig Covid-19, mae Maethu Lles wedi’i haddasu ac fe’i cyflenwir ar hyn o bryd fel rhaglen ar-lein.   

Er mis Ionawr 2021, mae’r rhaglen wedi cyflenwi sesiynau dosbarth meistr yn llwyddiannus i dros 443 o ofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol o’r tîm o amgylch y plentyn.

Derbyniodd Dosbarthiadau Meistr Maethu Lles adborth cadarnhaol yn eang, gyda mynychwyr yn rhannu:

‘Mae’n un o’r digwyddiadau hyfforddi ar-lein mwyaf  llyfn rwyf wedi bod arni.'

'Wel, mae oll yn ymwneud â’r ymagwedd holistaidd, rwy’n credu, oherwydd bod gennych bawb o amgylch y plentyn, onid oes?  Ac rydym i gyd yn bleidiol dros fuddiannau gorau’r plentyn, ond credaf y cewch well persbectif o rolau gwahanol bobl, a sut mae’u darn o’r jig-so yn dod ynghyd o amgylch y plentyn yn y canol.'

Gwerthusir y rhaglen gan Cascade, Prifysgol Caerdydd.

 

 

Mae Maethu Lles yn un o nifer o raglenni arloesol y mae’r Rhwydwaith Maethu’n ei chynnal i wella gofal maeth a chanlyniadau i bobl ifanc wedi’u maethu. 

I gael mwy o wybodaeth am Maethu Lles, anfonwch e-bost at Elizabeth Bryan neu ffoniwch 02920 440940.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, anfonwch e-bost at dîm cyfryngau’r Rhwydwaith Maethu neu ffoniwch 020 7620 6441.

Tags:

0