Fostering Communities

You are here

Fostering Communities is a new national programme of improvement and support led by The Fostering Network in Wales and funded by the Welsh Government from 2020 – 2023.

Embedded within Fostering Communities is a co-production approach, which means we will work in equal partnership with foster carers, children and young people in care and fostering services to plan and deliver the programme. Working together as co-creators and sharing power will enable us to build a strong and resilient fostering community with the aim of improving wellbeing for all.

Fostering Communities recognises that everyone in the fostering sector has a vital contribution to make in order to improve the quality of life for children and young people in care and their foster families.

English/Cymraeg

What is Fostering Communities?

Fostering Communities is our new national programme of improvement and support, placing foster carers at the centre of the team around the child. Through our bespoke programme of work, we will improve the experience of children looked after in Wales, support foster carers to provide permanent, stable and aspiring homes, and ensure that children and young people in care are able to make a positive and valued contribution to their own wellbeing.

Fostering Communities will:
 • increase permanence and stability for children looked after
 • empower children and young people to be able to contribute to their own wellbeing
 • improve competence, confidence and motivation of the fostering workforce
 • empower the workforce to improve well-being outcomes for children
 • improve foster carer retention, to ensure a skilled, competent and committed foster carer workforce can continue to have the greatest positive influence on the life of a child who is fostered
 • focus on prevention and early intervention.
   
The Fostering Communities programme comprises of six workstreams, matching the needs that the fostering community have told The Fostering Network that they require greater support with:

 

 1. Fosterline Wales, a high-quality information and advice service, offering phone support, accessible digital resources, toolkits and webinars. Fosterline Wales have previously produced factsheets for foster carers in Wales. These focus on issues ranging from allegations to pets to saying goodbye and can be found here.
 2. Professional development for the fostering workforce through learning and development events accessible throughout Wales. The webinars and online training will cover a range of fostering topics, focusing on a blended learning approach for professional development.  
 3. Independent Advice and Mediation Service, piloting on a regional basis empowering foster carers and service staff to resolve conflict, complaints or allegations and support good practice to reduce and prevent incidents that can risk placement breakdown and removal of approval.
 4. Thrive, our young people focused resource will provide an important form of support for young people in foster care; providing a platform to have their voices heard and offer advice and support to their peers. Thrive is already widely known and recognised as our well-established magazine, written by young people for young people.
 5. Walking Tall, our programme of engagement activities for younger children will provide opportunities for primary school aged children in foster care to make their voices heard and enable them to reach their full potential.
 6. Our co-production approach recognises that everyone in the fostering sector has a vital contribution to make. Working in equal partnership as co-creators with foster carers, children and young people in care and fostering services, we will improve the quality of life for our fostering community here in Wales.
   
For more information about Fostering Communities please email the programme team below or you can call the Wales office on 02920 440940.

Cymunedau Maethu

Mae Cymunedau Maethu yn rhaglen genedlaethol newydd o welliannau a chymorth dan arweiniad Y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru ac a ariannir gan Lywodraeth Cymru o 2020 – 2023.

Wedi’i wreiddio o fewn Cymunedau Maethu y mae ymagwedd o gyd-gynhyrchu, sy’n golygu y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyfartal â gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc mewn gofal a gwasanaethau maethu i gynllunio a chyflenwi’r rhaglen. Bydd cydweithio fel cyd-grewyr a rhannu pŵer yn ein galluogi i fagu cymuned faethu gref a gwydn sydd â’r nod o wella lles i bawb.

Mae Cymunedau Maethu yn cydnabod bod gan bawb yn y sector maethu gyfraniad hanfodol i’w wneud er mwyn gwella ansawdd bywyd i blant a phobl ifanc mewn gofal a’u teuluoedd maeth.

Beth yw Cymunedau Maethu?

Cymunedau Maethu yw’n rhaglen genedlaethol newydd o welliannau a chymorth, sy’n gosod gofalwyr maeth wrth graidd y tîm o amgylch y plentyn. Drwy’n rhaglen waith unswydd bwrpasol, fe fyddwn yn gwella profiad plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru, fe fyddwn yn cynorthwyo gofalwyr maeth i ddarparu cartrefi parhaol, sefydlog a chanddynt ddyheadau, ac fe fyddwn yn sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol a gwerthfawr tuag at eu lles eu hunain.

Bydd Cymunedau Maethu yn:

 • cynyddu parhauster a sefydlogrwydd i blant sy’n derbyn gofal
 • grymuso plant a phobl ifanc i allu cyfrannu tuag at eu lles eu hunain
 • gwella cymhwysedd, hyder a chymhelliant y gweithlu maethu
 • grymuso’r gweithlu i wella deilliannau lles i blant
 • gwella cyfradd cadw gafael ar ofalwyr maeth i sicrhau y gall gweithlu o ofalwyr maeth medrus, hyfedr ac ymrwymedig barhau i gael y dylanwad cadarnhaol mwyaf ar fywyd plentyn maeth
 • canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn fuan.
   

Mae rhaglen Cymunedau Maethu yn cynnwys chwe ffrwd gwaith, sy’n paru’r anghenion y dywedodd y gymuned faethu wrth Y Rhwydwaith Maethu y mae arnynt angen mwy o gefnogaeth gyda nhw. 

 1. Llinell Faethu Cymru, gwasanaeth gwybodaeth a chynghori o ansawdd uchel sy’n cynnig cymorth ar y ffôn, adnoddau digidol hygyrch, pecynnau cymorth a gweminarau. Mae Llinell Faethu Cymru wedi cynhyrchu taflenni gwybodaeth o’r blaen ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar faterion sy’n amrywio o honiadau i anifeiliaid anwes, ac i ffarwelio, ac fe ellir eu canfod yma.
 2. Datblygiad proffesiynol ar gyfer y gweithlu maethu drwy ddigwyddiadau dysgu a datblygu sy’n hygyrch drwy Gymru i gyd.
 3. Mae Gwasanaeth Cynghori a Chyfryngu Annibynnol, sy’n treialu’n rhanbarthol, yn grymuso gofalwyr maeth a staff gwasanaethau i ddatrys gwrthdaro, cwynion neu honiadau ac i gefnogi arferion da i leihau ac atal digwyddiadau a all beri perygl o chwalu lleoliad a cholli cymeradwyaeth.
 4. Bydd Ffynnu, ein hadnodd sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc, yn darparu math pwysig o gymorth i bobl ifanc mewn gofal maeth, gan ddarparu llwyfan iddynt gael dweud eu dweud a chynnig cyngor a chymorth i’w cyfoedion. Mae Ffynnu eisoes yn hysbys yn gyffredinol ac yn cael ei gydnabod fel ein cylchgrawn sydd wedi hen ennill ei blwyf, ac a ysgrifennir gan bobl ifanc i bobl ifanc.
 5. Bydd Walking Tall (Pennau’n Uchel), ein rhaglen o weithgareddau ymgysylltu ar gyfer plant iau, yn darparu cyfleoedd i blant oed ysgol gynradd mewn gofal maeth gael pobl i glywed eu lleisiau ac i’w galluogi i gyrraedd eu potensial llawn.
 6. Mae ein hymagwedd o gyd-gynhyrchu yn cydnabod bod gan bawb yn y sector maethu gyfraniad hanfodol i’w wneud. Gan weithio mewn partneriaeth gyfartal fel cyd-grewyr â gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc mewn gofal a gwasanaethau maethu, fe wnawn wella ansawdd bywyd ar gyfer ein cymuned faethu yma yng Nghymru.
   

I gael mwy o wybodaeth am Cymunedau Maethu, anfonwch e-bost, os gwelwch yn dda, at dîm y rhaglen, isod, neu fe allwch ffonio swyddfa Cymru ar 02920 440940.