Confidence in Care

Confidence in Care is an ambitious five-year programme, which began in 2015, and will transform outcomes for looked after children in Wales and influence the way children’s social care is delivered across the country for many more years to come. This will primarily be achieved through the delivery of the Fostering Changes course to foster, kinship and residential carers.

English / Cymraeg

Confidence in Care is one of a number of innovative programmes that The Fostering Network runs to improve foster care and outcomes for fostered young people. 

For more information about Confidence in Care email Elizabeth Bryan or ring 02920 440940.

For media enquiries email The Fostering Network’s media team or ring 020 7620 6441.

Frequently asked questions on the programme are available here.

Lottery fund

About Confidence in Care

Confidence in Care is a consortium of the leading organisations working with fostered and looked after children in Wales and across the UK

 • The Fostering Network
 • Action for Children
 • Barnardo’s
 • TACT
 • Cardiff University
   

What is the Confidence in Care programme delivering?

The programme is delivering:
 • 125 Fostering Changes training courses to 1,500 carers in all 22 local authorities across Wales
 • 125 support groups for foster carers who complete the Fostering Changes course
 • Three pilot looked after children and young people skills groups.
   
The five year programme started in March 2015 with training commencing in early 2016. The programme will come to an end in March 2020.
 

What change do we hope to see?

As a result of delivering the Confidence in Care programme, we expect to see:

 • improved placement stability through better interaction and attachment levels between carers, looked after children and young people
 • looked after children and young people and carers having a more positive outlook towards education and future career goals.
 • looked after children and young people becoming more resilient to change and develop better life skills.
 • robust learning and evidence strongly influencing future policy development in Wales to support looked after children and young people.
   

How will the project be evaluated?

Confidence in Care will be independently evaluated by Cardiff University’s CASCADE (Children’s Social Research and Development Centre) and SEWTU (South East Wales Trials Unit). The main part of the evaluation will be a randomised controlled trial.

Progress update

The training so far has been delivered to nearly 826 foster carers in Wales and foster carers are reporting positive changes at home, greater confidence in their skills and practice, stronger relationships with their children and young people as well as developing peer and local networks of support. 

Our highlights to date:
 • fourth years of delivery completed
 • 100 training courses delivered to mainstream, foster carers and residential practitioners
 • 1027 foster carers, social workers, kinship, family and friend carers have received training
 • now delivering to 22 of the 22 local authorities in Wales
 • bilingual delivery with mixed Welsh and English resources being used and discussion groups taking place in English and Welsh 
 • randomised control trial recruitment now complete
 • Fostering Changes has been adapted for residential practitioners – ‘Caring Changes’
   
If you would like to hear what foster carers and residential practitioners are saying about the course please click here.
You can read more about the programme's progress on this blog.
 

September 2019 Delivery 

Courses which started in September are:

 • Monmouthshire Local Authority
 • RCT Local Authority
 • Caerphilly Local Authority
 • Wrexham Local Authority
 • Powys Local Authority
 • Ceredigion Local Authority
 • Conwy Local Authority
 • Torfaen Local Authority
 • Cardiff IFP
 • West Wales IFP - Llety Cynin
   

To register an interest in attending one of our courses please contact elizabeth.bryan@fostering.net / lucy.macnamara@fostering.net

For further information on Confidence in Care and the Fostering Changes course you can view our playlist of videos here.


Hyder mewn Gofal

Mae Hyder mewn Gofal yn rhaglen bum mlynedd uchelgeisiol fydd yn gweddnewid deilliannau i blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru ac yn dylanwadu ar y ffordd y mae gofal cymdeithasol plant yn cael ei ddarparu ledled y wlad am flynyddoedd lawer i ddod.  Cyflawnir hyn yn bennaf drwy gyflenwi’r cwrs Newidiadau Maethu i ofalwyr maeth, gofalwyr sy’n berthnasau a gofalwyr preswyl.

Mae Hyder mewn Gofal yn un o nifer o raglenni arloesol y mae’r Rhwydwaith Maethu yn ei chynnal i wella gofal maeth a chanlyniadau i blant ifanc a faethir.

I gael mwy o wybodaeth am Hyder mewn Gofal, anfonwch e-bost at Elizabeth Bryan.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, anfonwch e-bost at dîm cyfryngau’r Rhwydwaith Maethu neu ffoniwch 020 7620 6425.

Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r rhaglen ar gael yma.  

Lottery fund

Ynglŷn a Hyder mewn Gofal

Consortiwm yw Hyder mewn Gofal o’r prif sefydliadau sy’n gweithio â phlant wedi’u maethu a phlant sy’n derbyn gofal yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig. 

 • Y Rhwydwaith Maethu
 • Gweithredu dros Blant
 • Barnardo’s
 • TACT
 • Prifysgol Caerdydd
   

Beth mae’r rhaglen Hyder mewn Gofal yn ei gyflawni?

Bydd y rhaglen yn cyflenwi:
 • 125 o gyrsiau hyfforddi Newidiadau Maethu i 1500 o ofalwyr ym mhob un o’r 22 o awdurdodau lleol ledled Cymru
 • 125 o grwpiau cymorth i ofalwyr maeth sy’n cwblhau’r cwrs Newidiadau Maethu
 • Tri o grwpiau sgiliau peilot ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.
   

Dechreuodd y rhaglen bum mlynedd ym mis Mawrth 2015 gyda hyfforddiant yn dechrau yn gynnar yn 2016.  Daw’r rhaglen i ben ym mis Mawrth 2020.
 

Pa newid yr hoffwn ei weld?

O ganlyniad i gyflenwi’r rhaglen Hyder mewn Gofal, disgwyliwn weld:

 • gwell sefydlogrwydd mewn lleoliadau drwy well lefelau o ryngweithio ac ymlyniad rhwng gofalwyr a phlant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal
 • plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal a gofalwyr i gael agwedd fwy positif tuag at addysg ac amcanion gyrfa yn y dyfodol.
 • plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal i ddod yn gadarnach wrth wynebu  newidiadau ac i ddatblygu gwell sgiliau bywyd.
 • addysg a thystiolaeth gadarn i ddylanwadu’n gryf ar ddatblygu polisïau yng Nghymru yn y dyfodol i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.
   

Sut y caiff y prosiect ei werthuso?

Caiff Hyder mewn Gofal ei werthuso’n annibynnol gan gorff ym Mhrifysgol Cymru o’r enw CASCADE (Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant) a SEWTU (Uned Treialon De-ddwyrain Cymru).  Prif ran y gwaith gwerthuso fydd Hap-dreial wedi’i Reoli.

Diweddariad ar Gynnydd

Mae’r hyfforddiant wedi’i ddarparu hyd yn hyn i bron i 826 o ofalwyr maeth yng Nghymru, ac mae gofalwyr maeth yn rhoi gwybod am newidiadau cadarnhaol gartref, mwy o hyder yn eu sgiliau a’u harferion, perthynas gryfach â’u plant a phobl ifanc, yn ogystal â datblygu cefnogaeth gan gymheiriaid a rhwydweithiau lleol o gefnogaeth.

Ein huchafbwyntiau hyd yn hyn:

 • pedwar flynedd o ddarpariaeth wedi’i chwblhau
 • 100 o gyrsiau hyfforddi wedi’u darparu i ofalwyr maeth prif ffrwd ac ymarferwyr preswyl
 • 1027 o ofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr sy’n berthnasau, gofalwyr sy’n deulu a gofalwyr sy’n gyfeillion wedi derbyn hyfforddiant
 • nawr yn cyflwyno i 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi 
 • darpariaeth ddwyieithog gan ddefnyddio adnoddau Cymraeg a Saesneg cymysg a grwpiau trafod yn digwydd yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Recriwtio ‘hap-dreial wedi’i reoli’ yn awr wedi’i gwblhau
 • Mae Newidiadau Maethu wedi’i addasu ar gyfer ymarferwyr preswyl – ‘Newidiadau Llawn Gofal’
   

Os hoffech glywed beth mae gofalwyr maeth ac ymarferwyr preswyl yn ei ddweud am y cwrs, a fyddech cystal â chlicio yma.

Darpariaeth mis Medi 2019

Cyrsiau a ddechreuodd ym mis medi yw:

 • Monmouthshire Local Authority
 • RCT Local Authority
 • Caerphilly Local Authority
 • Wrexham Local Authority
 • Powys Local Authority
 • Ceredigion Local Authority
 • Conwy Local Authority
 • Torfaen Local Authority
 • Cardiff IFP
 • West Wales IFP - Llety Cynin

I gofrestru diddordeb mewn mynychu un o gyrsiau Medi, cysylltwch â elizabeth.bryan@fostering.netlucy.macnamara@fostering.net

I gael rhagor o wybodaeth am Hyder mewn Gofal a’r cwrs Newidiadau Maethu, fe allwch gael golwg ar ein rhestr chwarae o fideos yma.

Tags:

0